התקנון שלנו

אנחנו מאמינים ברצון שלכם להרגיש בטוחים ולכן עשינו מאמצים רבים במטרה לייצר לכם, המשתמשים, את הביטחון המירבי בשימוש ביישום הנדל"ן המהפכני שפיתחנו.

אנא קיראו היטב כדי להימנע מעוגמת נפש מיותרת.

בהצלחה!

הערה: נא ראו בסוף התקנון את האזהרה בדבר בקשה לרישום פטנט שהגישה החברה, וכן לגבי זכויות יוצרים

ברוכים הבאים ל- OK BIDS, המאפשרת לכם לראשונה למכור או לקנות נכס מקרקעין במכרז/מכירה פומבית או בהצעה אישית, וזאת מהסמארטפון שלכם, ועם מירב הנוחות, הזמינות והפרטיות.

מכירת או קנית נכס מקרקעין באמצעות OK BIDS הינה מחייבת  את המוכר והקונה ועשויה/עלולה להיות גורלית עבורכם, ולכן קיראו היטב את הוראות התקנון ואת התחייבויות הצדדים עפי"ו, כדי שחווית השימוש ב- OK BIDS  תהיה משמחת ומקדמת בחייכם, וחלילה לא כרוכה בעוגמת נפש.

OK BIDS גאה לעדכנכם כי עשירית מרווחיה כתוצאה מפעילותכם בה תיתרם לקהילה, וזאת באמצעות חברת או קיי לידרס בע"מ OK Leaders Ltd, שהינה עוסקת בנדל"ן עם מחויבות חברתית ובעליה של .OK BIDS הנכם מוזמנים גם לבקר באתר החברה ולקרוא על פעילותה החברתית.

בהצלחה!

א. הגדרות

 1. OB– .OK BIDS
 2. החברה – או קיי לידרס בע"מ OK Leaders Ltd, שהיא בעליה של OB ומשתמשת בה כפלטפורמה נוספת לביצוע עסקאות תיווך במקרקעין.
 3. מכרז – מכירה פומבית.
 4. נכס– כל נכס מקרקעין או חלק ממנו, ובכלל זה יחידת קרקע/דיור (בבניין עתידי שטרם נבנה), קרקע, דירה, בית, חנות, מחסן, מרתף או בניין, הניתנים למכירה או לקניה בארץ או בחו"ל.
 5. פרטי הנכס: אישור בעלות על הנכס (טאבו/אישור זכויות או כל אישור משפטי מקובל), מחיר פתיחה, כתובת הנכס, סוג הנכס, תמונות, סיור 3D, הדמיות, תוכניות, מספר הדירות, מספר חדרים, שטח בנוי של הנכס, האם יש גן/ מרפסת ושטחו/ה, מספר חניות, סוג חניה, קומה, מספר קומות בבניין, מעלית, מיזוג, סורגים, מחסן, שטח המחסן, ממ"ד, יחידת הורים, מספר מקלחות, מספר שירותים, מצב הנכס, תכולה שנשארת בדירה, ליקויים בנכס, תאריך פינוי ומועדי התשלום הנדרשים ע"י המוכר/ת. פרטי הנכס שיופיעו יהיו חלקם או כולם ובהתאמה לסוג הנכס.
 6. קונה– כל משתתף/ת המעוניין/ת לרכוש נכס באמצעות OB ומגיש הצעה מחייבת.
 7. מוכר/ת– כל משתתף/ת, ובכלל זה קבלן ויזם, המעוניין/ת למכור באמצעות OB נכס שבבעלותו/ה; וכן מתווך המעוניין למכור באמצעות OB נכס שבבעלות מוכר/ת שייפו את כוחו בלעדית למכור עבורו/ה את אותו נכס. מובהר בזאת כי אם המוכר חתם על הסכם בלעדיות למתווך ועל תקנון זה, הם אינם מבטלים אחד את השני ועל המוכר חלה אחריות כפולה במקרה כזה.
 8. קבלן – כל משתתף/ת שהינו/ה בעל/ת רישיון קבלן בתוקף ורשום/ה בפנקס הקבלנים ובעל/ת דירות או בנינים שהוא/היא מעוניין/ת למכור, בין אם בטרם בנייתם, ובין אם לאחר שכבר ניבנו.
 9. יזם – מי שרכש/ה קרקע או בנין/ים כדי למכרם או כדי למכור את הדירות שייבנו בהם, בין אם בנה/בנתה/יבנה/תבנה אותם/ן בעצמו/ה ובין אם באמצעות קבלן.
 10. מנהל – Admin – מי שמוסמך לבדוק מסמכי מקרקעין והוסמך ע"י החברה לפקח על כשרות, תקינות והגינות השימוש ב- OB ע"י המוכרים והקונים.
 11. לידר – זכיין/ית ו/או נותן/ת שירות ו/או בעל/ת רישיון תיווך במקרקעין מטעם החברה אשר ילווה/תלווה את הצדדים ברציפות עד לחתימת הסכם מחייב ביניהם.
 12. מתווך – מי שהוא/היא בעל/ת רישיון תיווך בנכסי מקרקעין אולם איננו/ה לידר/ית, פרסם/ה ב- OBנכס למכירה, הנמצא בבעלותו הבלעדית של לקוחו/ה, ובכך הפך/ה בעצמו/ה ובאופן אישי עפ"י תקנון זה למוכר/ת הנכס, וקבל/ה על עצמו/ה את כל התחייבויותיו/ה של זה/ו, ללא יוצא מן הכלל, ועם כל האחריות הכרוכה בכך, הן כלפי הקונים והן כלפי OB.
 13. מחיר פתיחה – או מחיר מינימום הוא המחיר המינימלי שהמערכת תאפשר לקונה להציע עבור הנכס. מחיר זה ייקבע בהתאם לדעת המומחים שלנו ו/או בהתאם להערכת שמאי מוסמך מטעם המוכר ובהסכמת המוכר. במידה ואין הסכמה לעניין זה הנכס לא יאושר לפרסום במחיר הגבוה ממחיר השוק.

ב. תנאי סף לכל המשתתפים ב- OK BIDS

 1. גיל המינימום להשתתפות ב-OB הוא 18. בנוסף, על המשתתפים לא חל איסור כלשהו עפ"י החוק או הדין להשתתף ב- OB, בין בהיותם חסרי כשרות משפטית או מצויים בהליכי פשיטת רגל או מכל סיבה אחרת.
 2. חלוקת רווחים – הקונספט שלנו מעניק לך מתנה במידה והנך עומד/ת בתנאי הסף לקבלה. אין החברה מחויבת בזאת לחלוקת רווחים אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. במידה והנך זכאי לחלקך היחסי (שייקבע בהתאם לגובה עמלת המכרז ששולמה בפועל לOB) מקופת חלוקת הרווחים ללקוחותינו המוכרים (בלבד), וזאת מסך עסקאות היד השנייה העתידיות ועפ"י כמות העסקאות בלבד, שיתבצעו בפועל ע"י האפליקציה. לקופה זו תפריש החברה 5% (חמישה אחוז) מסך עמלות המכירה הפומבית בתחום המגורים יד שניה ותחלק בין כלל לקוחותיה המוכרים ולמשך 3 שנים מביצוע תשלום העמלה בפועל ע"י הלקוח. למען הסר ספק מוסכם כי קופת חלוקת הרווחים מכילה בתוכה רק עסקאות יד 2 עתידיות שתבוצענה דרך OB לאחר העסקה הנוכחית ומותנית בתשלום 2% בצירוף מע"מ בפועל. החברה תבצע את חלוקת הרווחים ללקוחותיה אחת לחצי שנה או אחת לשנה קלנדרית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולאחר קבלת שכר טרחתה של החברה מהלקוח בפועל. במידה והלקוח לא יספק לחברה את הפרטים הנדרשים ממנו על מנת שתוכל לשלם לו, תהא החברה רשאית לדחות את ביצוע התשלום בפועל עד להסדרת המסמכים והלקוח מוותר בזאת על כל תלונה ו/או תביעה. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי על הדיווח לשלטונות המס, ביטוח לאומי ומע"מ, לגבי קבלת התשלומים הנ"ל עפ"י החוק, ומתחייב לספק לחברה את האישורים הנדרשים לרבות ניכוי מס במקור או לחילופין חשבונית מס כנגד התשלום. במידה והלקוח לא יספק את המסמכים הנדרשים, החברה רשאי לנכות מס עפ"י חוק ולהעביר ללקוח את התשלום בקיזוז המס ותשלומי החובה. זכות הלקוח לקבלת חלקו היחסי בחלוקת הרווחים הינה זכות אישית ואינה ניתנת להעברה גם לא על פי ירושה. החברה רשאית להפסיק את ההסכם עם הלקוח במידה וייוודע לחברה כי הלקוח פועל נגד מדינת ישראל וחוקיה ו/או מכל סיבה אחרת. ללקוח לא תהא כל זכות או יכולת דרישה לצפייה בדוחות מכל סוג שהוא ו/או יכולת להחשיב את עצמו כשותף מלא ו/או בעל מניות של החברה וזאת לצמיתות. בכל מקרה בו הפסיקה החברה את חלוקת הרווחים מכל סיבה שהיא, הלקוח לא יוכל להגיש כל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה ו/או לדרוש פיצוי מכל סוג שהוא שהרי שילם עבור שירות ולא עבור שותפות בקופת הרווחים שניתנה לו כמתנה.
 3. המוכרים מצהירים ומתחייבים בעצם השתתפותם ב- OB כי הנכס שהם מציעים למכירה הוא בבעלותם ובבעלותם הבלעדית, וכי אם הם אינם הבעלים הבלעדיים של הנכס אז הם צרפו ל- OBגם את כל יתר בעלי הנכס, ואלה התחייבו אף הם למלא אחר כל התחייבויותיהם בתקנון זה. המוכרים מצהירים ומתחייבים כי גם אין להם שום מניעה חוקית כלשהי למכור את הנכס שהציעו ב- OB למכירה.
 4. לאחר הסכמת המוכר למחיר הפתיחה שהוצע לו על ידי OB לא תעמוד למוכר האפשרות לפנות לערכאות משפטיות ולתבוע את OB ו/או את החברה לעניין זה.
 5. קבלנים – מתחייבים כי הינם בעלי רישיון קבלן בתוקף וכי כל ההתחייבויות המיוחסות למוכרים ב-OB חלות במלואן גם על הקבלן. נוסף על כך, הקבלן מתחייב לספק לקוני הנכסים באמצעותOB שירות זהה ללקוח אשר קנה באופן ישיר ממנו. נוסף על כך, כל הנכסים שהקבלן יבחר למכור באמצעות OB הינם עם מפרט מלא וברמת גימור סטנדרט אלא אם צוין אחרת ומראש על ידו בעת העלאת הנכס למכירה.
 6. המוכרים מצהירים ומתחייבים כי הם אינם מחויבים בהסכם בלעדיות עם גורם צד ג' כלשהו לגבי מכירת הנכס אותו הם מבקשים לפרסם ולמכור באמצעות OB, וכי יפרסמו את הנכס ב- OB לפחות למשך שבוע ימים מיום פרסומו הראשון ב- OB.
 7. הקונים מצהירים ומתחייבים בעצם השתתפותם ב- OB לכך שקיים בבעלותם וברשותם כל סכום הכסף הנדרש ו/או אישורי המימון הנדרשים כדי לקנות את הנכס שברצונם לקנות (להלן: הסכום), וכי תהיה להם את היכולת לשלמו למוכרים במועדי התשלום שפורסמו; או שגם אם בעת הגשת הצעת הקניה על ידם אין להם עדיין את מלוא הסכום, הרי שאם תתקבל הצעתם ע"י המוכרים, הם יוכלו באותו מועד לחתום על ההסכם ללא עיכוב וכן לשלם למוכרים את הסכום במועדי התשלום שפורסמו.

ג. התחייבויות ואחריות המוכרים

 1. המוכרים מצהירים ומתחייבים בעצם השתתפותם ב- OK BIDS כי הם קראו תקנון זה, כי הם עומדים בתנאי הסף להשתתפות ב- OB, (להלן: תנאי הסף), כי הם מסכימים לכל התנאים והכללים בתקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, וכי הם מתחייבים למלא את כל התחייבויותיהם עפי"ו.
 2. המוכרים מצהירים בזאת כי הם מודעים לכך שאם יתברר בדיעבד כי הם לא עמדו באחד או יותר מתנאי הסף ו/או הפרו התחייבות כלשהי שבה התחייבו עפ"י תקנון זה, תחול עליהם האחריות הבלעדית בגין כל נזק שיגרם לצד ג' וכן ל- OB, והם ישלמו פיצויים לקונים וכן ל- OB ,הכל כמפורט להלן, והכל בכפוף למילוי התחייבויותיהם של הקונים ו- OB כלפיהם. חבות התשלום ל-OB חלה על הצדדים גם במקרה בו החליטו הצדדים לסגור את העסקה ביניהם לאחר יצירת הקשר באמצעות OB. חובת המוכרים לדווח ל-OB על כל עסקה בתהליך או שהושלמה עם קונה שהגיע אליהם באמצעות OB. היה ולא ידווחו מכל סיבה שהיא, ותבוצע עסקה כזו, המוכרים מצהירים כי הם מתחייבים לשלם ל-OB פיצוי מוסכם בגובה של פעמיים עמלת ניהול מכרז עליה חתמו בהעלאת הנכס.
 3. בפרסום נכס ב- OB המוכרים מתחייבים ומאשרים כי הנכס מצוי בבעלותם ובבעלותם הבלעדית, ואם הנכס לא מצוי בבעלותם הבלעדית, הם חייבים להוסיף במקום המתאים לכך את הצהרותיהם הנוספות של כל הבעלים הנוספים בנכס, שיצהירו אף הם (כל אחד ואחד באמצעות הסמארטפון שלו) על בעלותם בנכס, ויתחייבו אף הם לפעול לפי תקנון זה וכל הוראותיו. אם הנכס נמצא בבעלות חברה בע"מ, הרי שהמוכרים המפרסמים את הנכס מצהירים ומתחייבים כי הם מורשי החתימה בחברה עפ"י מסמכי החברה המחייבים, וכי עפ"י אלה הם מוסמכים למכור בשמה ועבורה את הנכס.
 4. בפרסום ע"י קבלנים ו/או חברות קבלניות של נכס ב- OB הללו מתחייבים כי הקרקע עליה הם בנו/עתידים לבנות את הבניין/ים, הכולל/ים את הדירה/ות/יחידת/ות הדיור המוצעת/ות למכירה או שיכלול/יכללו אותה/ן, היא בבעלותם, וכן כי הם בעלי הזכויות ו/או המורשים הבלעדיים לבצע את מכירת הנכס. לגבי יזמים/חברות יזמיות – בפרסומם נכס ב- OB הללו מתחייבים כי הקרקע עליה הם בנו/עתידים לבנות את הבניין/ים, הכולל/ים את הדירה/ות/יחידת/ות דיור המוצעת/ות למכירה או שיכלול/יכללו אותה/ן, היא בבעלותם; וכי אם הקרקע איננה בבעלותם אלא בבעלות צד ג', הרי שהן בעלות הזכות החוקית למכור את יחידת/ות הדיור ו/או הדירה/ות.
 5. המוכרים חייבים לסרוק ו/או לצלם ולשלוח ל- OBאת אישור הטאבו או החברה המשכנת לגבי בעלותם הבלעדית/המשותפת בנכס בתוספת צילום ת.ז. אישור זה ייבדק ע"י המנהל, והתאמתו לפרטי הנכס שהמוכרים מבקשים לפרסם, תהווה תנאי לפרסום הנכס ב- OB. המנהל יבדוק גם את התאמת שמות המוכרים ומספרי תעודות הזהות שלהם, כפי שהוזנו על ידם ב- OB, לשמות בעלי הנכס ומספרי תעודות הזהות שלהם עפ"י מסמכי הבעלות. OB לא תעשה כל שימוש בפרטים אלה מלבד הבדיקה כאמור לעיל, ותעבירם אך ורק לאותם קונים, שהצעת הקניה שלהם התקבלה ע"י המוכרים.
 6. לפני הפרסום ע"י קבלן, הקבלן ייפגש עם נציגי החברה ואחרי שיציג את כל האישורים הנדרשים לרבות רישיון קבלן בתוקף, יחתום על הסכם התקשרות ושימוש, ויקבלuser עצמאי שלו עם שם משתמש וסיסמא, שבאמצעותו יוכל לפרסם ב-OB נכסים שבבעלותו או שהוא בעל הזכויות בהם. לקוח אשר נחשף לנכס אחד בפרויקט של הקבלן וירכוש נכס אחר באותו פרויקט מחויב בתשלום זהה אילו רכש את הנכס אליו נחשף ב-OB. אם הקבלן יבחר למכור את מי מנכסיו שלא פורסמו ב-OB ללקוח אשר הגיע אליו באמצעות OB ולא ידווח על כך ל-OB, יחויב הקבלן במלוא תשלום העמלה, שלו ושל הקונה ל-OB כפי שתקבע מעת לעת.
 7. פרסום נכס ב- OBע"י המוכרים יהיה לפחות למשך שבוע ימים מיום פרסומו הראשון וללא עלות. הוא יתחדש באופן אוטומטי גם לאחר שבוע אלא אם כן המוכרים יחליטו להפסיקו לאחר שבוע או יותר וזאת באמצעות לחיצה על כפתור הכיבוי באזור האישי והפיכתו של הנכס ל"לא פעיל".
 8. המוכרים מתחייבים לפרסם את מצבו המשפטי והתכנוני של הנכס (למשל קיום שעבוד או עיקול לגביו) לרבות כל הליקויים ו/או חריגות הבנייה שבוצעו בו. כמו כן, המוכרים מתחייבים כי כל פרטיהם ופרטי הנכס שהציעו למכירה ב- OB (עפ"י הגדרתם בפרק ההגדרות) הם נכונים ואמתיים, וכי אם יתגלה לאחר פרסום פרט מסוים ב- OB כי הוא היה שגוי/מטעה או שהם החסירו מפרסום פרטי הנכס פרט מהותי שהיו חייבים לפרסמו, הרי שהדבר יהווה את הפרת התחייבותם כלפי הקונים.
 9. המוכרים מתחייבים כי במידה ובתקופה שבין החתימה על ההסכם עם הקונה ועד שיימסרו לו החזקה בנכס והמפתח, מצב הנכס ישתנה לרעה מבחינה משפטית ו/או תכנונית (למשל ע"י הטלת שעבוד או עיקול על הנכס או הפקעה של חלק ממנו וכו') ו/או כתוצאה מנזק כלשהו שאיננו נובע מבלאי סביר, אז הם יתקנו את הנזק על חשבונם וכן יחזירו את המצב המשפטי לקדמותו, כפי שהיה לפני חתימת ההסכם; ואם לא יעשו זאת, הרי שיפצו את הקונים בגלל הנזק ובהתאם לו. אם גם לא יפצו אותם כאמור לעיל, הרי שמחדלם הכפול ייחשב להפרת התחייבותם, על כל המשתמע מכך.
 10. המוכרים מתחייבים למכור את הנכס לקונה שהגיש/ה להם באמצעות OB הצעה לקנותו עוד לפני תחילת המכרז, והמוכרים קיבלו אותה; וכן מתחייבים למכור את הנכס לקונה שהגיש/ה להם במסגרת מכרז OB את הצעת הקניה הגבוהה ביותר עד סיום המכרז.
 11. המוכרים מצהירים ומתחייבים כי אם הם פרסמו את הנכס שלהם ב- OB וכל עוד הנכס עדיין מפורסם ב- OB ולא הפסיקו את פרסומו, הם ימכרו אותו לקונה באמצעות OB, בין אם קיבלו את הצעת הקניה שהגיש/ה להם באופן פרטי (לפני שהחל המכרז) ובין אם בסיום המכרז נמצא כי הצעת הקניה שלו/ה הייתה הגבוהה ביותר. כל זאת גם במקרה שהמוכרים קיבלו בינתיים או לאחר מכן הצעת קניה מגורם חיצוני, בסכום יותר גדול ו/או בתנאים יותר טובים מהצעת הקונה שהוגשה באמצעות OB.
 12. המוכרים מתחייבים לכך שאם בטרם החל המכרז הם יקבלו הצעת מחיר פרטית שהוגשה להם ב- OB מקונה מסוים/ת בטרם החל המכרז, והם יאשרו אותה, אז הם ימכרו לו/ה את הנכס באותו מחיר, והנכס כבר לא ישתתף במכרז.
 13. במידה שנכס שפורסם ב-OB יוסר ממנה בשל הפרת התחייבות הקונים כלפי המוכרים או בשל כוח עליון (כגון שריפה, רעידת אדמה, אירוע טרור, מלחמה, אובדן חיי אדם או סיבה אחרת), ובכפוף למילוי כל התחייבויות המוכרים כלפי הקונה וכן כלפי OB , הרי שהמוכרים יופטרו מכל התחייבויותיהם עפ"י תקנון זה ויהיו רשאים למכור את הנכס גם לא באמצעות OB.
 14. המוכרים מצהירים כי מספר הסמארטפון שבו השתמשו ואותו רשמו בכניסתם לאפליקציית OB ובאזור האישי, הוא המספר שבו הם משתמשים, ומתחייבים כי יהיו זמינים בו לשיחות מהמנהל או מהלידר מטעם החברה. הלידר יתקשר אליהם לתיאום ביקור בנכס ו/או במידה והצעת הקניה שהגישו הקונים התקבלה על ידם, והם מתחייבים לשתף פעולה עם הלידר כדי לתאם ולקדם בהקדם האפשרי את חתימת ההסכם המחייב עם הקונים (הסכם מכר או זיכרון דברים). במידה והמוכרים מיוצגים בלעדית ע"י מתווך מטעמם, והוא אשר פרסם עבורם את הנכס ב- OB, אז המתווך ו/או הלידר יתקשר אליהם.
 15. במקביל לליווי הצדדים ע"י הלידר, הרי שעם קבלת המוכרים את הצעת הקונים, תישלח ע"י OB גם למוכרים רשימת אנשי מקצוע רלוונטיים שיעמדו לרשותם לבחירה (העשויים לשמשם במידה והם מתעתדים בעצמם לקנות נכס חדש).
 16. מוכרי דירות, בתים פרטיים ובנינים רשאים לפרסם את הנכס באמצעות סרטון / סיור תלת מימד D)3(, המציגו באופן מוחשי. במקרה כזה המוכרים יישאו בעלות הסרטון בתשלום לספק, ועלות הסרטון תנוכה מדמי הטיפול שישלמו ל- OB במידה והנכס יימכר באמצעות OB.
 17. המוכרים רשאים לבצע שיתוף של הנכס בפייסבוק ובוואטצאפ באמצעות לחצני השיתוף ב- OB.
 18. המוכרים מסכימים לקבל מ- OBלדוא"ל ו/או לסמארטפון שלהם התראות בכל נושא הקשור לאפליקציה, להתנהלות בה ולפעילות החברה.
 19. המוכרים מודעים לאפשרות כי בפגישה עם הקונים לקראת עריכת הסכם המכר של הנכס יתכן והקונים יבקשו מהם להתגמש בעניין מועדי התשלומים עבור הנכס וגובהם, וכן בעניין מועד מסירת המפתח והחזקה. המוכרים לא יהיו חייבים להתגמש בנוגע לשני נושאים אלה, ובמקרה כזה הקונים יהיו חייבים לחתום על ההסכם בהתאם לפרטים בשני נושאים אלה כפי שפורסמו עם יתר פרטי הנכס לפני שהקונים הגישו את הצעתם. במידה והמוכרים ציינו "גמיש" (בפרסום הנכס) לגבי שני נושאים אלה, הרי שהם ידונו בהם עם הקונים.
 20. המוכרים מתחייבים לשלם ל-OB את הסכום שנקבע על ידה כדמי טיפול עבור מכירת הנכס באמצעותה (בהתאם לסוג הנכס ואופי העסקה), וזאת מיד עם קבלת הצעה מחייבת ו/או חתימת הסכם המכר ו/או זיכרון הדברים עם הקונים, המוקדם מביניהם. התשלום יתבצע בהעברה בנקאית או בשיק מזומן לפקודת החברה.
 21. במידה והמוכרים יפרו את התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם כלפי הקונים, הם ישלמו לקונים וכן ל- OB פיצויים מוסכמים וידועים מראש (לאחר חישוב נזקי הקונים ונזקי OB) בגובה 10% מסכום ההצעה הזוכה או הגבוהה ביותר בעת שהתגלתה ההפרה, בצירוף מע"מ, ואולם בכל מקרה לא יותר מ- 100,000 ₪ בצירוף מע"מ. מחצית מסכום פיצויים מוסכמים אלה תשולם לקונים והמחצית השנייה תשולם ל- OB.
 22. במידה והמוכרים יפרו התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם כלפי OB בלבד הם ישלמו לה פיצויים מוסכמים וידועים מראש (לאחר חישוב נזקי OB) בגובה 5% מסכום ההצעה הזוכה או הגבוהה ביותר בעת שהתגלתה ההפרה, ואולם בכל מקרה לא יותר מ-50,000 ₪ בצירוף מע"מ.
 23. המוכרים מצהירים כי הם מודעים ומסכימים לכך ש- OB לא תהיה אחראית כלפיהם בגין הפרת התחייבות כלשהי כלפיהם בתקנון זה ע"י הקונים, וכי לרשותם עומדת האפשרות לפנות לערכאות משפטיות ולתבוע את נזקיהם באופן ישיר מהקונים, וכי בכל מקרה OB תשמור את זכותה לתבוע את כל נזקיה מהקונים והמוכרים שהפרו את התחייבויותיהם.

ד. התחייבויות ואחריות הקונים

 1. הקונים מצהירים ומתחייבים בעצם השתתפותם ב- OK BIDS, כי קראו תקנון זה, כי הם עומדים בתנאי הסף להשתתפות ב- OB, (להלן: תנאי הסף) וכי הם מסכימים לכל תנאי וכללי תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, ויקיימו את כל התחייבויותיהם על פיו.
 2. הקונים מצהירים בזאת כי הם מודעים לכך שאם יתברר בדיעבד כי הם לא עמדו באחד או יותר מתנאי הסף ו/או הפרו תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תחול עליהם האחריות הבלעדית בגין כל נזק שיגרם לצד השני וכן ל- OB, הכל כמפורט להלן.
 3. לאחר שהקונים נחשפו לפרטי הנכסים השונים העומדים למכירה ומעוניינים לקנות אחד מהם, הם חייבים לבדוק בעצמם את מצבו המשפטי (רצוי באמצעות עו"ד שמומחיותו בתחום המקרקעין). כמו כן OB ממליצה מאד לקונים שיבדקו את הנכס גם בדיקה פיזית, וזאת באמצעות לידר מטעם החברה, שיועמד לרשותכם לצורך כך מיד לכשתבקשו לעשות כן בפניה למנהל המערכת במסך הצ'אט ב-OB. כל זאת בנוסף לבדיקת הפרטים אשר כבר בוצעה ע"י OB, כאמור בפרק ה'.
 4. אם לאחר בדיקת הנכס המקיפה שהקונים ערכו לנכס (פיזית וכן משפטית) הם מעוניינים לקנותו במחיר שבו הוא מפורסם ב- OB והמכרז לגביו טרם החל, הם יכולים להציע לקנותו באותו מחיר. בשלב זה הצעתם תועבר אך ורק למוכרים, ומלבד המוכרים והמנהל אף אחד לא יוכל לראותה. אם המוכרים יקבלו אותה אז הם ישלחו הודעת קיבול שתגיע לקונים ואז הקונים יהיו חייבים לקנות מהם את הנכס במחיר שהציעו, והנכס כבר לא ישתתף במכרז.
 5. אם המוכרים לא יקבלו את הצעת הקניה הפרטית של הקונים, שהוצעה בטרם החל המכרז, אז הקונים לא יוכלו למשוך אותה חזרה או לבטלה. ההצעה "תמתין" עד לתחילת המכרז (אלא אם כן המוכרים יקבלו בינתיים הצעת מחיר פרטית אחרת) וכשזה יתחיל היא תיחשף לעיני כל המשתתפים במכרז, ותשתתף בהתמחרות על הנכס.
 6. לאחר תחילת המכרז יוכלו הקונים להעלות את הצעתם בהתאם להצעות של הקונים המתחרים האחרים, בכל פעם ב"מדרגה" של לפחות 1,000 ₪.
 7. AUTO BIDS– לקונים שירצו להשתתף במכרז אולם מכל סיבה שהיא לא יוכלו או ירצו לעשות זאת בעצמם, תהיה אפשרות להשתמש ב"הצעה האוטומטית" של OB, כלומר לתת הוראה ל- OBלהעלות באופן אוטומטי את הצעת הקניה מול יתר המתחרים האחרים עד למחיר מסוים (גבול עליון) שהקונים יקבעו מראש.
 8. הקונים מתחייבים בזאת לקנות מהמוכר/ת את הנכס במחיר הקניה שהציעו ב- OB למוכרים. זאת בין אם הצעת הקניה מצדם הוגשה בפניה אישית למוכרים, עוד בטרם החל המכרז, והתקבלה ע"י המוכרים; ובין אם הוגשה במהלך מכרז ונמצאה כגבוהה ביותר בעת סיום המכרז. כל זאת בכפוף לעמידת המוכרים בכל תנאי הסף ובכל התחייבויותיהם בתקנון זה.
 9. הקונים מצהירים כי מספר הסמארטפון שבו השתמשו ואותו רשמו בכניסתם לאפליקציית OB ובאזור האישי, הוא המספר שבו הם משתמשים, ומתחייבים כי יהיו זמינים בו לשיחות מהמנהל או מהלידר מטעם החברה. הלידר יתקשר אליהם במידה והצעת הקניה שהגישו התקבלה ע"י המוכרים, וזאת כדי לתאם ולקדם בהקדם האפשרי את חתימת ההסכם המחייב ביניהם (הסכם מכר או זיכרון דברים).
 10. הקונים מתחייבים לשתף פעולה עם הלידר בכל דבר וענין הקשור בקידום והחשת חתימת הסכם מכר או זיכרון הדברים בין הצדדים, כשהצעת הקניה שהגישו התקבלה ע"י המוכר/ת.
 11. במקביל לליווי הצדדים ע"י הלידר, הרי שעם קבלת הצעת הקונים ע"י המוכר/ת יישלחו לקונים ע"י OB רשימת אנשי מקצוע רלוונטיים העומדים לרשותם, לבחירתם.
 12. הקונים מודעים לאפשרות כי בפגישה עם המוכרים לקראת עריכת הסכם המכר של הנכס הם יוכלו לבקש מהמוכרים להתגמש בעניין מועדי התשלומים עבור הנכס וגובהם, וכן בעניין מועד מסירת המפתח והחזקה לידיהם. יחד עם זאת הקונים מודעים לכך שהמוכרים לא יהיו חייבים להתגמש בנוגע לשני נושאים אלה, ובמקרה כזה הקונים יהיו חייבים לחתום על ההסכם בהתאם לפרטים בשני נושאים אלה כפי שפורסמו עם יתר פרטי הנכס לפני שהקונים הגישו את הצעתם. במידה והמוכרים ציינו "גמיש" (בפרסום הנכס) לגבי שני נושאים אלה, הרי שהם ידונו בהם עם הקונים.
 13. הקונים מצהירים כי הם מודעים לכך כי במקרה ומצב הנכס השתנה לרעה עקב בלאי סביר בין מועד חתימת ההסכם לבין המועד שבו קבלו בפועל את החזקה בו ואת המפתח לידיהם, הם לא יוכלו לקבל מסיבה זו פיצויים מהמוכרים ובכלל.
 14. הקונים מתחייבים לשלם ל-OB את הסכום שנקבע על ידה כדמי טיפול/ניהול מכרז עבור קניית הנכס באמצעותה, וזאת מיד עם קיבול הצעתם ו/או חתימת הסכם המכר ו/או זיכרון הדברים עם הצד השני, המוקדם מביניהם. התשלום יתבצע בהעברה בנקאית או בשיק מזומן לפקודת החברה.
 15. הקונים מסכימים לקבל מ- OBלדוא"ל ו/או לסמארטפון שלהם התראות בכל נושא הקשור לאפליקציה, להתנהלות בה ולפעילות החברה. כך למשל OB תעדכן את הקונים שלא זכו במכרז מסוים שבו השתתפו, בהתראות PUSH, לגבי נכסים דומים לזה שבקשו לקנות.
 16. במידה והקונים יפרו התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם כלפי המוכרים הם ישלמו למוכרים וכן ל- OB פיצויים מוסכמים וידועים מראש (לאחר חישוב נזקי המוכרים ונזקי OB) בגובה 10% מסכום ההצעה שהציעו (ובמכרז, מהצעתם האחרונה) בצירוף מע"מ ואולם לא יותר מ- 100,000 ₪ בצירוף מע"מ. מחצית מסכום פיצויים מוסכמים אלה מחצית תשולם למוכרים והמחצית השנייה תשולם ל- OB.
 17. במידה והקונים יפרו את התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם כלפי OB בלבד הם ישלמו לה פיצויים מוסכמים וידועים מראש (לאחר חישוב נזקי OB) בגובה 5% מסכום ההצעה הזוכה או הגבוהה ביותר בעת שהתגלתה ההפרה, בצירוף מע"מ, ואולם בכל מקרה לא יותר מ-50,000 ₪ בצירוף מע"מ.
 18. הקונים מצהירים כי הם מודעים ומסכימים לכך ש- OB לא תהיה אחראית כלפיהם בגין הפרת התחייבות כלשהי בתקנון זה ע"י המוכרים, וכי לרשותם עומדת האפשרות לפנות לערכאות משפטיות ולתבוע את נזקיהם באופן ישיר מהמוכרים וכי בכל מקרהOB תשמור את זכותה לתבוע את כל נזקיה מהצד שהפר את התחייבויותיו כלפי הצד שנפגע מהפרה זו.

ה. התחייבות ואחריות  OK BIDS

 1. OB מתחייבת להתייחס בשוויון גמור לכל הקונים המתמחרים והמתחרים על נכס מסוים, לכל המוכרים, וכן לכל המשתתפים באפליקציה, ללא יוצא מן הכלל, ובלבד שהם עמדו בכל תנאי הסף של השתתפות ב- OBוכן בכל התחייבויותיהם עפ"י תקנון זה.
 2. OB מתחייבת לא לעשות שום שימוש בפרטי הקונים והמוכרים ו/או במסמכים שהעבירו לה, החורג מבדיקתם של אלה בהתאם לחובותיה עפ"י תקנון זה. כמו כן, OB מתחייבת שלא לפרסם את שמות המוכרים ופרטיהם האישיים במסגרת פרסום הנכס ב-, OB ואת שמות הקונים במסגרת הגשת הצעות הקניה על ידם. רק לאחר שהמוכרים יקבלו הצעת קניה אנונימית כלשהי שהוצעה להם, אז OB תעביר את פרטי הקונים והמוכרים האישיים באופן הדדי לצדדים שהתקשרו בעסקה ותהיה רשאית לפרסמם.
 3. OB תפרסם לגבי כל נכס שאושר ומוצע למכירה את פרטי הנכס (כפי שאלה מוגדרים בפרק ההגדרות) וכן תבדוק אל מול מסמכי אישור הבעלות את הפרטים הבאים: שמות בעלי הנכס ומספרי תעודות הזהות שלהם. (במקרה שבו תתקבל ע"י המוכרים הצעת הקניה שהגישו הקונים, הרי שבמסגרת המגעים לקראת חתימת ההסכם המחייב, עוה"ד של הקונים יבדקו כמובן גם בעצמם את זהותם של המוכרים, אותם יפגשו, ובעלותם על הנכס).
 4. OB הינה הגורם המקשר בין הצדדים ואינה צד לעסקה בשום אופן. המוכרים והקונים מחויבים לפעול עפ"י התקנון ו-OB אינה אחראית למחדל ו/או זיוף ו/או הונאה ו/או התחרטות ו/או כל פגיעה מכל סוג שהוא של מי מהצדדים. מנהלי המערכת הינם אנשי מקצוע מנוסים ולמרות זאת אין לראות בכך ייעוץ משפטי ו/או להסתמך על המידע בלבד. מלבד התחייבותה בסעיף הקודם OB לא תהיה מחויבת לבדוק את מצבו המשפטי של הנכס (כל הנתונים והפרטים שנכתבו בנוגע אליו, באופן ישיר או עקיף, בטאבו/בחברה המשכנת/בתב"ע/בתמ"א/בעירייה/במועצה). כמו כן OB לא תהיה מחויבת לבדוק גם את מצבו הפיזי של הנכס, והאחריות על הבדיקה המשפטית ו/או הפיזית ו/או כל בדיקה אחרת של הנכס תחול אך ורק על הקונים.
 5. OB מתחייבת כי מיד לאחר שהמוכרים קיבלו את הצעתו הפרטית של הקונה (לפני שהחל המכרז) או מיד לאחר שהצעתו/ה של הקונה זכתה במכרז על הנכס, להפנות אל המוכרים והקונים את אחד מהלידרים של החברה אשר ילווה אותם בצמידות עד להשלמת העסקה.
 6. המנהל יוכל לשלול פרסומו של נכס והעלאתו למכרז ב- OB או לחילופין לבקש מהמוכרים לתקן או להשלים את הטעון תיקון או השלמה.
 7. כל פעילות הקונים והמוכרים ב-OB תהיה מפוקחת בזמן אמת ובדיעבד ע"י המנהל, והוא יהיה רשאי להפסיק את פעילותם של הקונים ב- OB אם הם חרגו בדרך כלשהי מנוהלי ההתנהלות/פעילות שבהם הם מחויבים.
 8. המנהל יהיה רשאי להפסיק את תהליך מכירתו של נכס מסוים ב- OB בכל שלב וגם באמצע התמחרות הקונים לגביו, וזאת עפ"י שיקול דעתו, כמו למשל במקרה בו התגלה לו כי המוכרים פרסמו פרט שגוי/מטעה כלשהו לגבי הנכס או במקרה של כח עליון המונע את מכירת הנכס, כגון שריפה, רעידת אדמה, אירוע טרור, מלחמה, אובדן חיי אדם, וכו'. במקרה של כח עליון לא יהיו המוכרים מחויבים בפיצויים כלשהם, והם יופטרו מכל התחייבויותיהם עפ"י התקנון.

ו. מועד המכרזים, הצעות הקניה שהוצעו ותוצאותיהם

 1. כל המכרזים לגבי כל הנכסים יתבצעו אחת לשבוע, בכל יום שלישי, ויתחילו כולם בשעה 10:00 ויסתיימו בשעה 22:00.
 2. אם לא הוצעה אף הצעה לגבי הנכס, לא כהצעה פרטית לפני המכרז וגם לא במהלך המכרז, אז הנכס יועבר למכרז הבא בשבוע שלאחר מכן ובמקביל המוכרים יקבלו התראה על כך, ובהתאם לצורך אף יומלצו להם השינויים הנדרשים לשם העלאת סיכויי המכירה, לרבות הפחתת מחיר הנכס.
 3. אם הוצעה הצעה פרטית אחת או יותר לפני המכרז, והמוכרים דחו אותה/ן לפני תחילת המכרז, ובמהלך המכרז לא הוצעה הצעה גבוהה יותר מההצעה היחידה שהוצעה או מהגבוהה מבין ההצעות הפרטיות שנדחו (ונחשפו עם תחילת המכרז וגם השתתפו בו) הרי שההצעה הפרטית היחידה שהוצעה או הגבוהה מבין ההצעות הפרטיות, שנדחו ע"י המוכרים לפני המכרז, היא שתזכה בנכס. הקונים שהציעו אותה יהיו מחויבים לקנות את הנכס והמוכרים יהיו מחויבים למכור להם את הנכס.

אזהרה בדבר בקשה לרישום פטנט שהוגשה ע"י החברה,  וכן לגבי  זכויות יוצרים

ביום 31.1.18 הגישה החברה בארה"ב בקשה לרישום פטנט על אפליקציית OK BIDS. כמו כן יודגש כי כל זכויות היוצרים של אפליקציית OK BIDS שייכות לחברה ולכן אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי (אלקטרוני, אופטי, טכני או אחר) את תוכן האפליקציה ו/או עיצובה ו/או עיצובי המסכים שהיא כוללת, כולל תקנון זה ו/או כל חלק מתוכן האפליקציה או התקנון. כמו כן אין להשתמש בתוכן האפליקציה כולל תקנון זה ו/או בכל חלק ממנו, למעט לצורך ההשתתפות באפליקציה עצמה כמוכרים או כקונים.

החברה עומדת לרשותכם תמיד ומאחלת לכם את כל האושר והברכה עם העסקה החדשה שבצעתם

שעות הפעילות :

ראשון     09:00 – 17:00
שני        09:00 – 17:00
שלישי     09:00 – 17:00
רביעי      09:00 – 17:00
חמישי    09:00 – 17:00 
שישי      09:00 – 12:00
שבת                     סגור 

יצירת קשר :

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן